نقش خواص در ایجاد و امحاء فتنه های اجتماعی
43 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: حوزه خواهران الزهراء س- زنجان
نام استاد/نام دانشجو : خانم رقیه شعبانی مطلق
نقش خواص در ایجاد و امحاء فتنه های اجتماعی