نخبگان تبلیغی ◂ جامعة المصطفی- تدریس عرفان های کاذب
کارگاه نیم روزه شبه معنویت های نوپدید برای طلاب خارجی