اهداف عرفان حلقه (1)
484 بازدید
تاریخ ارائه : 7/6/2013 10:32:00 AM
موضوع: ادیان و مذاهب

«هدف از این شاخه عرفانی، کمک به انسان در راه رسیدن به کمال و تعالی است. حرکتی از عالم کثرت به عالم وحدت. در این راستا، همه تلاش ها برای نزدیکی انسان ها به یکدیگر صورت گرفته، از هر عاملی که باعث جدایی انسان ها و ایجاد تفرقه بین آنها می شود، اجتناب به عمل می آید».

جمله فوق، اصل اول از اساسنامه عرفان حلقه می باشد که به صورت رازآلود و ابهام گونه تحریر شده است. این اصل، هدف اصلی عرفان حلقه را بازگو می کند. از نظر نویسنده عرفان کیهانی، انسان امروز، در میان مکاتب گوناگون فکری و دشواری های زندگی، دچار پراکندگی و سردرگمی است و نیاز به راهی دارد تا او را از رنج کثرت، برهاند و به عالم وحدت برساند. کمال و تعالی انسان در حرکت از کثرت به سوی وحدت است. عرفان کیهانی می کوشد تا انسان ها را به یکدیگر نزدیک کند و تلاش دارد تا انسان را به جایی برساند که از عوامل تفرقه برانگیز دور نماید.{کتاب عرفان کیهانی ص41 به بعد}

اصل فوق، نشانگر شدت اومانیسم در تفکرات عرفان حلقه است. به طوری که راه کمال و سعادت را در قرب الهی ندانسته و صرفا نزدیک شدن انسان ها و حذف خط قرمز ها و عوامل تفاوت و تفرقه می داند. وصول به وحدت در این عرفان، همان زندگی مسالمت آمیزی است، که آن روی سکه پلورالیزم دینی را ترویج می کند. این تفکر منجر به بی اعتنایی و بی تفاوتی در مواجهه با ناراحتی های دیگران، حذف نوع دوستی به معنای واقعی، بی غیرتی و عناوین اینگونه می باشد. زندگی منهای خدا و کمالِ بدون سیر در وادی انسان های کامل (اهل بیت علیهم السلام) همان زندگی سکولار و الحادی است. این عرفان برگرفته از تعریف اصطلاحی عرفان بوده که همه چیز، غیر از خداوند متعال برای شناخت دخیل می باشد. «شناخت شیء، از روی تفكر و تدبر در آثار آن شیء است».{ ترجمه فارسی مفردات راغب/ حسین بن محمد راغب اصفهانی/باب عین} این شناخت، می تواند از طریق حس، عقل، نقل و دل حاصل شود.{ در کوچه های آفتاب/ مصباح یزدی/ ص 25}.