این یک هشدار است!
70 بازدید
تاریخ ارائه : 6/19/2013 12:00:00 PM
موضوع: ادیان و مذاهب

امروزه، یکی از چالش های پیش روی اسلام، ظهور شبه معنویت ها و عرفان های کاذب است. این شبه معنویت ها توانسته اند، در میان اقشار جوان، زنان خانه دار و حتی برخی نوجوانان نفوذ کرده و درصد قابل توجهی از مردم مسلمان ایران را به خود جلب نمایند. به عنوان نمونه؛ تا کنون بیش از 31000 نفر فقط در استان تهران به عضویت عرفان حلقه در آمده اند و روز به روز علاوه بر دستگیری سرکرده این فرقه، به تعداد پیروان و فریب خوردگان افزوده می شود. متاسفانه با این همه حجمه گستره عرفان های کاذب، بیشتر علماء از این مهم، غفلت کرده و این آتش زیر خاکستر را به حال خود واگذاشته اند!